เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

ด้านสังคม

– การศึกษา ในเขตเทศบาลตำแพรกษา มีสถานศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดแพรกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

– การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถาน 1 แห่ง คือ วัดแพรกษา

– การสาธารณสุข ในเขตเทศบาล มีสถานบริการสาธารณสุข 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลแพรกษา ร้านขายยา จำนวน 6 แห่ง ร้านสถานพยาบาล (คลินิก) จำนวน 3 แห่ง

– การจัดการขยะมูลฝอย ด้วย เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่บางส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในเขตรับผิดชอบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

  • 1. การจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • 2. การจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ด้านเศรษฐกิจ

– การประกอบอาชีพ ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงปลาและทำนา ปัจจุบันเทศบาลตำบลแพรกษามีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 303 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ได้หันมาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รายได้ต่อหัวของประชากรโดยเฉลี่ย 60,840 บาท โดยคิดจากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัดสมุทรปราการ คือ 191บาท / วัน ส่วนรองลงมาจะประกอบอาชีพค้าขาย และเกษตรกรรม เช่น เลี้ยงปลา เป็นต้น

– การใช้ที่ดิน ในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา ส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ในการอุตสาหกรรม การพานิชย์ และการเกษตรกรรมเพียงบางส่วน

– การอุตสาหกรรม พื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีโรงงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 303 แห่ง

– การเกษตรกรรม เทศบาลตำบลแพรกษา มีสภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพการเกษตร เพราะสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มแต่ในขณะเดียวกันความได้เปรียบของจังหวัด สมุทรปราการ ในการเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าทางเรือ จึงมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตรเป็นที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และที่พักอาศัยตลอดจนย่านการค้า ส่งผลให้พื้นที่เพื่อการเกษตรลดลง อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงปลา

– การพานิชยกรรมและการบริการ เป็นธุรกิจการค้าขนาดย่อม ขายปลีกโดยทั่วไป โดยมีสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและบริการที่สำคัญต่างๆ