เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

สถิติประชากร

ครัวเรือน 13,209 ครัวเรือน
ประชากร : 22,448 คน
ชาย 10,655 คน
หญิง 11,783 คน
ความหนาแน่นของประชากร 2,171 คน / ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากรแฝง 7,552 คน
ข้อมูล : จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแพรกษา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555