เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

เทศบาลตำบลแพรกษา
เลขที่ 999/999 หมู่ 6 ซอยรักษ์พันธ์ดี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-342-9700 โทรสาร 02-342-9730