เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

 

การดำเนินการกิจกรรมทางด้านการเมืองและการจัดกระบวนการบริหารงานนับว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ตามแนวนโยบายทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น ทักท้วงติติง การทำงานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของอำนาจหน้าที่ตามข้อกฎหมาย และจะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการยื่นเรื่องถอดถอนผู้บริหาร เสนอเทศบัญญัติต่าง ๆ ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และจะถือมติเรื่องใหญ่ของสภา และจะให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนน้อยของสภาแห่งนี้ ด้วยเหตุและผล โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

2. ดำเนินการบริหารเทศบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จะเร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชน

3. เร่งรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และพนักงานลูกจ้างของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาให้เกิดจิตสำนึกในการบริการประชาชน

4. พัฒนาให้เป็นศูนย์การให้บริการ  เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อราชการ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของประชาชน และเทศบาลตำบลแพรกษา