เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 

เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสายน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไป คือ คลองแพรกษา และคลองสาธารณะอื่น ๆ ที่ต้องรักษาไว้ ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของเมืองก็จะต้องดูแลรักษา ดังนั้นเทศบาล จะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาและดำเนินการ ดังน
1. การดำเนินการคลองแพรกษา และคลองสาธารณะอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่น้ำสะอาด ปราศจากขยะ

2.อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้สามารถอาศัยและเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์

3. ดำเนินโครงการเมืองสีเขียว ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับภายในเขตเทศบาล โดยจัดกิจกรรมในโอกาสและวาระสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันสำคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดให้มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณหน้าบ้าน และที่สาธารณะ

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการให้เกิดความ สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

5.สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการับผิดชอบ

6.จัดทำแผนการบำบัดน้ำเสีย และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อป้องกันน้ำเสียจากคูระบายน้ำลงสู่คลองแพรกษาและคลองอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลเสียในระยะยาว