เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ก็คือ การคิดหารายได้ให้กับเทศบาล เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ และดำเนินการเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบสัมมาอาชีพ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. การพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยจัดเก็บอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ก็จะจัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาพัฒนาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแพรกษาอย่างต่อเนื่อง

2. จัดสถานที่ค้าขาย ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ทั้งแก่เทศบาลและประชาชน เช่น โครงการตลาดสดน่าซื้อ จัดระเบียบแผงลอย ตลาดนัด การจัดให้มีโครงการถนนคนเดินเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และอื่น ๆ

3. จัดระบบการขนส่ง เชื่อมการจราจรไป-มา ระหว่างเมืองสู่เมือง เพื่อขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแห่งเอเชียและอื่น ๆ เพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การท่องเที่ยว และอื่น ๆ