เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

การพัฒนาสังคม

 

คณะผู้บริหารให้ความสำคัญการพัฒนาคนโดยใช้การศึกษา ศาสนา การสาธารณสุขการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขทุกคนถ้วนหน้า ซึ่งจัดให้มีการพัฒนาดังนี้
1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

2. การพัฒนาทางด้านสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเชิงรุก คือ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีแนวทาง ดังนี้

2.1 ส่งเสริมชมรมกีฬาต่าง ๆ และเน้นให้จัดกิจกรรม การออกกำลังกาย โดยใช้หลักสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึง

2.2 ให้การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์อนามัยเทศบาลตำบลแพรกษา เป็นศูนย์บริการที่สามารถให้การบริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 สนับสนุนและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.) โดยจัดฝึกอบรม ทบทวน และจัดฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่ ๆ ทัศนศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน และอสม. เหล่านี้เป็นแกนหลัก ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นศูนย์กลาง

2.4 พัฒนาปรับปรุงด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยให้ทั่วถึง และขจัดขยะตกค้าง และเร่งรัดโครงการการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ เพื่อให้เหลือขยะที่จะนำไปฝังกลบให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและยืดอายุบ่อบำบัดให้สามารถใช้ได้ยาวนานต่อไป

2.5 ดำเนินการพัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ในด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย และปลอดภัยจากสารพิษ

3. ด้านการพัฒนาชุมชน เนื่องจากภายในเขตเทศบาล มีพื้นที่บางส่วน มีการบุกรุกที่สาธารณะ และบางพื้นที่ยังมีสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลา จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงต้องมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

3.1 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง อาศัยในที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีสภาพแวดล้อมที่ดีตามแนวนโยบายของรัฐบาล

3.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเองตามโครงการของเทศบาล เช่น สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
โครงการหน้าบ้านน่ามอง โครงการเมืองน่าอยู่ โครงการปลูกต้นไม้ โครงการสวนสาธารณะชุมชน

3.3 สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ให้สามารถเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในการนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาแจ้งแก่เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนของเทศบาลในการนำข่าวสารและบริการของเทศบาลไปให้ประชาชน

4. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

4.1 ดำเนินการเพื่อจัดตั้งชุมชนแข็งแรง เพื่อให้งานทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกันมิให้เกิดการระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้อีก ในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้คนในชุมชนหันไปหายาเสพติด

4.2 การป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ตลอดถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเมื่อเกิดเหตุ และดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังเสริมเมื่อเกิดเหตุ

4.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา