เมนูหลัก

   สานส์จากนายก

15/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

 
15/11/2018

งานลอยกระทงประจำปี 2561 เทศบาลตำบลแพรกษา วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

15/11/2018

พิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) วันพุธที่ 14 พ.ย.61 ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

24/10/2018

17/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

16/10/2018

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
08/10/2018

วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

08/10/2018

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก


28/09/2018

28/09/2018

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เพิ่มเติมฉบับที่ 1
27/09/2018

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05/06/2018

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ถนนทางหลวงหมายเลข 3116

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ถนนทางหลวงหมายเลข 3116 นายสมบูรณ์ สันหยี รองปลัดเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมด้วยสถานีตำรวจภูธรบางปู ผู้ว่าจ้าง-ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3116 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 โดยได้ข้อสรุปดังนี้ กำชับให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขพร้อมติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อลดและมิให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบ พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง หลุมบ่อต่างๆ ทางแยก ทางเบี่ยง […]
31/05/2018

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดแพรกษา วันที่ 31 พ.ค. 2561   เพื่อเป็นการเสริมสร้างเกราะป้องกันภัย ให้กับวัยรุ่นยุคใหม่ ได้รู้ถึงภัยร้ายและอันตรายจากสิ่งเสพติด
31/05/2018

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับการอบรมธรรม “หลักธรรมในการปฎิบัติงาน”

เทศบาลตำบลแพรกษา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับการอบรมธรรม “หลักธรรมในการปฎิบัติงาน” โดยพระอาจารย์ปรีดา อคควโร ผู้ช่สยเจ้าอาวาสวัดอโศการาม ฝึกอบรมสมาธิ – ภาวนา โดย พระสมหมาย ธมมโชติโกและพระมนัส ชนติมโน อีกทั่งอบรมธรรม “การแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้หลักธรรม” โดย พระอาจารย์มหาสามเรือน ปุญเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม พร้อมรับของที่ระลึก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 […]
30/05/2018

นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ป2/4 โรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สร้างชื่อเสียงด้วยผลงานด้านกีฬาว่ายน้ำ

1.ด.ช.กีรติ ชูไสว (ต้นข้าว) ประเภทที่ลงแข่ง ฟรีสไตล์. 25 เมตร. กรรเชียง. 25 เมตร. กบ. 25 เมตร. ผีเสื้อ. 25 เมตร. เกาะโฟมเตะขา. 25 เมตร. ผลัด 2*25 ข้าว+โอ๊ค เกาะโฟมเตะขา. ผลัด 2*25 ข้าวนะโม. […]
30/05/2018

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับเกียรติจากคุณทิพวรรณ สุรรณทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคุณศรีสุดา รุจิรวัฒนกุล เภสัชกรชำนาญการจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของเทศบาล

28/05/2018

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกษา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกษาชั้น 4

28/05/2018

คลิกๆๆชมvdo งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลแพรกษา จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลแพรกษา จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โพสต์โดย เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2018
28/05/2018

ข่าวดี!!! “ประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา “ สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค นี้ ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1330 สายด่วน สปสช

25/05/2018

เชิญชวนชาวแพรกษาลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลงและป้องกันเยาวชนจากการเป็นนักสูบหน้าใหม่ เพื่อให้แพรกษาปลอดควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤกษภาคมของทุกปี

25/05/2018

ผอ.และคณะครู รร.วัดแพรกษา เข้าขอบคุณดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา ที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าโดมลานกิจกรรมโรงเรียนวัดแพรกษา

22/03/2018

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ต่อ

22/03/2018

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

05/02/2018

ประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอน

เทศบาลตำบลแพรกษาประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอน ตามรายละเอียดที่แนบมานี้   ประกาศสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแพรกษา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร. 02-3429730
02/02/2018

งานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลแพรกษา

10/11/2017

สัญญาประชาคม ปรองดอง

08/11/2017

ตลาดคนเมือง แพรกษา

ตลาดคนเมือง แพรกษา @หน้าเทศบาลแพรกษา เริ่มวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:00-20:00 น.   พบกับสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก และอาหารอร่อยให้เลือกมากมาย   เริ่มเปิดจองพื้นที่ พฤศจิกายนนี้ เป้นต้นไป..   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่.. 086-3819401 (เปิ้ล) 092-6929293 (ชมพู่)  
20/10/2017

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

17/09/2017

เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
02/09/2017

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
02/09/2017

รวมภาพดาวเรื่องเพื่อพ่อหลวง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
02/09/2017

การเยี่ยมชมและการจัดกิจกรรมASEAN Community Outreach Programme 2017

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ