27/09/2018

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05/06/2018

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ถนนทางหลวงหมายเลข 3116

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง ถนนทางหลวงหมายเลข 3116 นายสมบูรณ์ สันหยี รองปลัดเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมด้วยสถานีตำรวจภูธรบางปู ผู้ว่าจ้าง-ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3116 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 โดยได้ข้อสรุปดังนี้ กำชับให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขพร้อมติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อลดและมิให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบ พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง หลุมบ่อต่างๆ ทางแยก ทางเบี่ยง […]
31/05/2018

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดแพรกษา วันที่ 31 พ.ค. 2561   เพื่อเป็นการเสริมสร้างเกราะป้องกันภัย ให้กับวัยรุ่นยุคใหม่ ได้รู้ถึงภัยร้ายและอันตรายจากสิ่งเสพติด
31/05/2018

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับการอบรมธรรม “หลักธรรมในการปฎิบัติงาน”

เทศบาลตำบลแพรกษา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับการอบรมธรรม “หลักธรรมในการปฎิบัติงาน” โดยพระอาจารย์ปรีดา อคควโร ผู้ช่สยเจ้าอาวาสวัดอโศการาม ฝึกอบรมสมาธิ – ภาวนา โดย พระสมหมาย ธมมโชติโกและพระมนัส ชนติมโน อีกทั่งอบรมธรรม “การแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้หลักธรรม” โดย พระอาจารย์มหาสามเรือน ปุญเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม พร้อมรับของที่ระลึก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 […]
30/05/2018

นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ป2/4 โรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา สร้างชื่อเสียงด้วยผลงานด้านกีฬาว่ายน้ำ

1.ด.ช.กีรติ ชูไสว (ต้นข้าว) ประเภทที่ลงแข่ง ฟรีสไตล์. 25 เมตร. กรรเชียง. 25 เมตร. กบ. 25 เมตร. ผีเสื้อ. 25 เมตร. เกาะโฟมเตะขา. 25 เมตร. ผลัด 2*25 ข้าว+โอ๊ค เกาะโฟมเตะขา. ผลัด 2*25 ข้าวนะโม. […]
30/05/2018

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรับเกียรติจากคุณทิพวรรณ สุรรณทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคุณศรีสุดา รุจิรวัฒนกุล เภสัชกรชำนาญการจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ของเทศบาล

28/05/2018

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกษา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกษาชั้น 4

28/05/2018

คลิกๆๆชมvdo งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลแพรกษา จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลแพรกษา จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โพสต์โดย เทศบาลตำบลแพรกษา สมุทรปราการ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2018
28/05/2018

ข่าวดี!!! “ประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา “ สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค นี้ ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1330 สายด่วน สปสช