ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.
ติดตามข่าว ไวรัสCovid-19 ได้ที่>>คลิ๊ก กระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลแพรกษา

เลขที่ 999/999 หมู่ 6 ซอยรักษ์พันธ์ดี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-342-9700 โทรสาร 02-342-9730 E-mail: praksacity@gmail.com

หมายเลขภายในของแต่ละหน่วยงาน

นายกเทศมนตรี: 02-342-9739
รองนายกเทศมนตรี : 02-342-9736
ปลัดเทศบาล:02-342-9726
งานทะเบียนราษฏร: 02-342-9751
ศูนย์ดับเพลิง: 02-703-6584
เทศกิจ: 02-342-9737
สำนักปลัดฯ: 02-342-9730
กองคลัง 02-342-9728
กองการศึกษา: 02-342-9741-742
กองการเจ้าหน้าที่: 02-342-9730
กองช่าง: 02-342-9744
กองสาธารณสุขฯ: 02-342-9723
กองสวัสดิการสังคม: 02-342-9721-722
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ: 02-342-9745-6
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแพรกษา(โรงจำนำ): 02-130-0319
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแพรกษา: 02-342-9700

______________________