ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.
ติดตามข่าว ไวรัสCovid-19 ได้ที่>>คลิ๊ก กระทรวงสาธารณสุข

 

การบริหารเมืองและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ กำหนด ให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) หน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
และมาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(๑) ให้น้ำสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๙) เทศพาณิชย์ 

รูปแบบการบริหารงานเทศบาล
สภาเทศบาล
 ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกซึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงจำนวน ๑๒ คน
คณะผู้บริหาร
 ทำหน้าที่ บริหารกิจการของเมศบาลตามกฎหมาย ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงจำนวน ๑ คน และนายกเทศมนตรีเลือกตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ ๒ คน และแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน
ส่วนราชการประจำ ประกอบด้วย ๗ ส่วน คือ
 ๑ สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินการงานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานรักษาความสงบและความมั่นคงและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินการงานวางแผนงานและสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแว้ดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานเผยแพร่และฝึกอบรมและงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
 ๓ กองคลัง มีหน้าที่บริหารจัดการงานพัฒนารายได้ โดยจัดให้มีการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม บริหารควบคุมงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี จัดระบบบัญชีในรายการเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย งานผลประโยชน์งานแผนภาษี
 ๔ กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการป้องกันปัญหายาเสพติดของเทศบาล และตามอัธยาศัย งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม งานห้องสมุดฯ
 ๕ กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานโยธา งานสวนสาธารณะ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 ๖ กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน การให้การสงเคราะห์ในเขตเทศบาล การจัดตั้งชุมชน การดำเนินการด้านสวัสดิการ ต่างๆ แก่ผู้ด้วยโอกาส การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน โดยมีงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์
 ๗ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณรายจ่าย งานนิติการหรืองานกฎหมาย และงานบริการและเผยแพร่ทางวิชาการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงาน ภารกิจ นโยบาย ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารและศูนย์บริการร่วม เว็บไซต์เทศบาล อินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
๘ กองการเจ้าหน้าที่ มีห้นาที่วางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ จัดทำทะเบียบประวัติและข้อมูลบุคคล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
๙.หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกสำนัก/ทุกกองของเทศบาลเมืองลำพูน และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน