ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เทศบาลตำบลแพรกษาครับ || Welcome to Praksa Municipality.
ติดตามข่าว ไวรัสCovid-19 ได้ที่>>คลิ๊ก กระทรวงสาธารณสุข

 

แพรกษา

ประวัติเทศบาลตำบลแพรกษา

   ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชนกลุ่มแรก ที่ได้เข้ามาอาศัยในตำบลแพรกษา คือชนเชื้อสายมอญซึ่งได้ย้ายมาจากเมืองปทุมและปากลัดโดยได้ตั้งบ้านเรือน อยู่ริมคลองแพรกษา บริเวณหมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 4 ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่าชายเลน, ป่าแสม และชะคราม ตำบลแพรกษานั้นเดิมชื่อตำบลแพรกตาสา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแพรกกะสา สาเหตุคงมาจากท้องที่มีนกกระสาอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้เพี้ยนเป็น แพรกษาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

   ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้ยกฐานะให้เป็นสุขาภิบาลแพรกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 116
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536

   ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล แพรกษาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 และมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลแพรกษาจึงได้ถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแพรกษา
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา