โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษาประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา

2019-06-27 15:06